RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

rok szk. 2020/2021

 

 

Godziny

 

 

Przebieg czynności stałych dnia

 

 

Czas trwania

(min.)

Gospodarowanie czasem dziecka zgodnie z wytycznymi MEN w podstawie programowej*
6.30-8.00 „Powitanie dnia” – zbieranie się dzieci w grupach łączonych, zabawy swobodne służące realizacji własnych pomysłów: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne 90
8.00-8.30 Zabawy integrujące grupę, rozmowy kierowane, ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa (3-latki), 30  

1

 

8.30-9.00 Przygotowanie do śniadania, śniadanie, czynności toaletowe 30 4
9.00-9.30 Realizacja zajęcia dydaktycznego z całą grupą realizowanego wg wybranego programu edukacyjnego. 30 3
9.30-10.00 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela 30 1
10.00-10.30 Realizacja II-go zajęcia dydaktycznego z całą grupą realizowanego wg wybranego programu edukacyjnego. 30 3
10.30-11.30

(dzieci 3-4-letnie od 10.00-11.30)

Spacery, gry i zabawy na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na powietrzu lub w sali 60 2
11.30-12.00 czynności samoobsługowe, porządkowe i higieniczne, obiad 30 4
12.00-13.00 Ćwiczenia stymulacyjne i wyrównawcze, czytanie bajek – odpoczynek w grupach młodszych,

W grupach starszych-ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokowo-słuchową, grafomotorykę, fonetykę),

60 4
13.00-14.00 zabawy relaksacyjno-wyciszające, zajęcia wspierające indywidualne zainteresowania dzieci, rozwijające zdolności twórcze 60
14.00 -14.30 czynności higieniczne i organizacyjne, podwieczorek 30
14.30-16.00 zabawy doskonalące funkcje poznawcze lub grafomotoryczne, zajęcia o charakterze terapeutycznym i profilaktycznym, gry i zabawy sportowe, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym 90
16.00-17.00 Zabawy integracyjne w grupach mieszanych wiekowo, zabawy w kącikach zainteresowań Czytanie bajek, rozmowy, lub zabawy swobodne 60

*Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

  1)   co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią  się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

  2)   co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

  3)   najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

  4)   pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

Czas realizacji podstawy programowej w Przedszkolu w Kleosinie

w roku szk. 2019/2020 we wszystkich oddziałach, ustala się w godzinach 9.00-14.00.

Skip to content