Aktualności

OGŁOSZENIE

Przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia.

Więcej informacji na stronie MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

 

Szanowni Państwo

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami epidemicznymi od najbliższego

poniedziałku  tj. 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. placówka zostaje zamknięta.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 marca 2021 w sprawie czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ,

do przedszkola mogą uczęszczać dzieci rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

oraz rodziców, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu

art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa

w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa

w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych

oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa

w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek

zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym

w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

W związku z powyższym rodzice powinni złożyć do dyrekcji przedszkola stosowną

deklarację dostępną poniżej:

 

Rozstrzygnięcie konkursu rodzinnego na grę planszową

promującą zdrowy styl życia

Z przyjemnością informujemy, że międzyprzedszkolny konkurs rodzinny na grę planszową

promującą zdrowy styl życia organizowany przez Przedszkole w Kleosinie

w ramach programu „Zdrowy przedszkolak” we współpracy z GKRPAiPN w Juchnowcu Kościelnym został rozstrzygnięty.

Dziękujemy wszystkim dzieciom wraz z rodzicami, którzy podjęli wyzwanie i wykonali grę planszową.

Rodzice i dzieci zaskoczyli nas pomysłowością oraz kreatywnością.

W konkursie wzięło udział aż 23 przedszkolaków. Jury postanowiło nagrodzić następujące prace:

W kategorii wiekowej 3-4 latki: 

I miejsce – Oliwier Drągowski (Kasztanowe Przedszkole w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym)

II miejsce – Amelia Świerzbińska (Przedszkole w Kleosinie)

III miejsce – Magdalena Wysocka (Przedszkole w Kleosinie)

W kategorii wiekowej 5-6 latki: 

I miejsce – Maja Barnaś (Przedszkole w Kleosinie)

II miejsce – Kornel Magdziak ( „0” w Szkole Podstawowej w Kleosinie)

III miejsce – Marcela Łuczaj (Przedszkole w Kleosinie)

Pozostałe prace otrzymały wyróżnienia lub podziękowania za udział w konkursie.

Z powodu zamknięcia placówek oświatowych, mającego na celu zapobieganie,

zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19, uczestnicy konkursu otrzymają nagrody

zaraz po ponownym otwarciu przedszkoli. Za utrudnienia przepraszamy.

Serdecznie gratulujemy.

Organizatorzy konkursu: mgr Ewelina Kalicka,  mgr Edyta Dzieżyk, mgr Katarzyna Dzietczyk

 

UWAGA RODZICE

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną

wywieszone w wejściu do przedszkola przy ul. O. J. Walerowskiego 4

dnia 23.03.2021 do godz. 15.00.

W dniach 24.03.2021 - 31.03.2021 do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę

przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

Wypełnione oświadczenie należy wrzucić do skrzynki umieszczonej

w wejściu do przedszkola przy ul. O. J. Walerowskiego 4.

Przypominamy, iż brak pisemnego oświadczenia jednoznacznie oznacza

rezygnację z miejsca w przedszkolu.

Podpisanie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola nie jest

jednoznaczne z przyjęciem dziecka do placówki.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie wywieszona

na tablicy ogłoszeń dnia 02.04.2021 do godz. 15.00.

Prosimy o zachowanie środków ostrożności- obowiązkowe jest

zasłanianie ust i nosa maseczką ochronną, dezynfekcja rąk.

W wejściu do przedszkola może znajdować się maksymalnie 2 osoby.

Prosimy o zachowanie dystansu.

Oświadczenia woli będą dostępne w budynku przedszkola

oraz do samodzielnego pobrania.

PLIK W WORDZIE DO POBRANIA- OŚWIADCZENIE woli przyjęcia do przedszkola

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 !!!

Przedszkole w Kleosinie ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski należy dostarczyć osobiście do przedszkola

w dniach od 03.03.2021 do 16.03.2021 do godz. 15.00.

Wnioski wraz z załączoną dokumentacją powinny być włożone

w zamkniętą kopertę.

Koperta powinna być podpisana: Imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia.

Proszę zwrócić uwagę na kompletność dokumentacji,

podpisów i danych w tym pesel dziecka.

Koperty należy wrzucić do skrzynki znajdującej się w wejściu do budynku

w przedszkolu przy ul. O. J. Walerowskiego 4

oraz wpisać się na listę złożonych wniosków.

Wnioski są do pobrania w placówce i dostępne w pliku Word.

Poniżej znajdują się załączniki do pobrania: 

Wniosek do przedszkola na rok szkolny 2021-2022

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

Oświadczenie dotyczące rodzeństwa w Przedszkolu w Kleosinie

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o zatrudnieniu

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021-2022

Uchwała Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli

Zarządzenie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie harmonogramu rekrutacji

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI 3-LETNICH- Co powinien umieć 3-latek, zanim stanie się przedszkolakiem?

 

Uwaga rodzice

dzieci uczęszczających

do Przedszkola w Kleosinie !!!

W dniach  od 23.02.2021 do 02.03.2021 należy złożyć

DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

na rok szkolny 2021/2022.

Jest to warunek niezbędny do przyjęcia dziecka do przedszkola

na rok szkolny 2021/2022.

Deklaracje należy wrzucić do skrzynki umieszczonej w wejściu

do przedszkola przy ul. O. J. Walerowskiego lub przy ul. O. St. Tarasiuka.

Należy również wpisać  się na odpowiednią listę złożonych deklaracji.

W załączniku:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

PRZERWA WAKACYJNA

Informujemy, iż przerwa wakacyjna, w roku szkolnym 2020/2021,

przypada na miesiąc SIERPIEŃ.

Zarządzenie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny- WAKACJE

 

Podstawowe zasady obowiązujące od 1 września

w Przedszkolu w Kleosinie:

1.W placówce będzie funkcjonowało 12 grup.

2.Dzieci poza godzinami prac swoich grup będą przebywały

w grupach łączonych.

3.Dzieci 3- letnie będą leżakowały. Pościel będzie wydawana do prania

w każdy piątek.

4.Do przedszkola przyprowadzamy tylko zdrowe dzieci, bez jakichkolwiek

objawów chorobowych

5.Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania dzieci najpóźniej do godziny 8.15

ze względu na dezynfekcję pomieszczeń.

6.Rodzice wchodzą do przedszkola głównym wejściem tylko do

przedsionku i szatni w holu głównym- z wyłączeniem korytarzy-oddziały przy

ul. O. J. Walerowskiego 4, w wejściu do budynku- oddziały przy ul. Tarasiuka 9.

7.Do sali  dziecko jest odprowadzane przez pracownika przedszkola.

8.Kartę „Stoperek” odbija rodzic dziecka.

9.Rodziców obowiązuje zakaz poruszania się po przedszkolu

poza wyznaczonym miejscem.

10.Rodzice przyprowadzający dzieci zobowiązani są do noszenia maseczek,

dezynfekcji rąk i zachowania bezpiecznego dystansu.

11.Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów.

12.Konsultacje dla rodziców odbywają się w formie maile grupowych

lub telefoniczne.

13.Przekazywanie informacji dla nauczycielek telefoniczne/mail.

14.Reżim sanitarny związany z pandemią COVID– 19 obowiązuje

do odwołania.

Grupa LISKI

Grupa MOTYLKI

Grupa MUMINKI

Grupa PSZCZÓŁKI

Grupa BIEDRONKI

Grupa SÓWKI

Grupa TYGRYSKI

Grupa JEŻYKI

Grupa MISIE

Grupa ŻABKI

Grupa ŚWIETLIKI

Grupa ZAJĄCZKI

Skip to content